نخستین بیانیه کشوری خود-پایشی قند خون:

بررسی چالش های پیاده سازی

دبیر علمی: علیرضا استقامتی، استاد غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

محورها:

  • اهمیت SMBG در مدیریت دیابت
  • هزینه – اثربخشی SMBG در دیابت
  • چالش های انجام SMBG در ایران
  • مرور اولین بیانیه کشوری SMBG ایران

گروه هدف:

  • پزشک عمومی
  • متخصص بیماری های داخلی
  • متخصص اطفال
  • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم