وزارت بهداشت
وزارت بهداشت

نهمین همایش علمی "دیابت، رویکرد کاربردی"

حامیان همایش

داروسازی دکتر عبیدی
انسولین نوورپید