عنوان-برنامه-های-آموزشی-header-DIP

دیابت، رویکرد کاربردی عنوان همایش های ادواری ویژه آموزش پزشکان و پیراپزشکان می باشد که از سال ۱۳۸۸ با همکاری اساتید برجسته، دانشگاه های علوم پزشکی و با پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد.