برنامه دیابت

حامی

نظر سنجی دوره آنلاین آموزش اصول دیابت

همکار گرامی، ارتقاء کیفیت دوره های آموزشی نیاز به همکاری و مساعدت شما دارد.خواهشمند است به منظور هر چه پربارتر برگزار کردن دوره های آموزشی و کمک در به یاری رساندن جامعه دیابت کشور، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری فرمایید.

 • الف- نحوه دعوت به برنامه آموزشی

 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • ب_ زمان اجرای برنامه

 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • ج- نحوه اتصال به کلاس و پشتیبانی

 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • چ- محتوای آموزشی

 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • ح- آشنایی با فعالیت های گابریک و اسپانسر برنامه

 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • (۱) ضعیف(۲) متوسط(۳) خوب(۴) خیلی خوب(۵) عالی
 • کدامیک از عناوین دوره برای شما مفید تر بوده است؟

 • (1) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود
 • (۱) مفید نبود(۲) مفید بود اما تکراری بود(۳) تقریبا مفید اما کاربردی نبود(۴) مفید بود(۵) مفید و کاربردی بود